×
TUR
KAYÜ Anasayfa
SATIN ALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BİLGİLER

    Şubemiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüm bağlı birimler ve hizmet ünitelerinin, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri ( tüketim malzemeleri, demirbaş, ekipman, yatırım, bakım ve onarım taleplerinin karşılamak, vb.) satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması, ile satın alma ve tahakkuk şube müdürlüğü bünyesinde, Ambar (Taşınır Kontrol Kayıt Birimi) ve bağlı alt depolar ile organize çalışarak, periyodik ve değişken durum planları dahilinde talepleri karşılamaya yönelik çalışmaları yerine getirir.

     Şubemiz, dairemize bağlı birimlerine satın alma ihtiyaçlarının belirlenerek, satın alma servisine verilen taleplerin yasa gereği düzenlenmesi gereken tüm belge ve evrakların mevcut ödenekler planlanarak hazırlanır. Satın alma şekline göre yaklaşık maliyet, ihale onay belgesi, piyasa fiyat araştırmaları, ihale, şartname ve sözleşme hazırlıkları, mal muayene kabulü, hizmet muayene kabulü, ödeme emri ile işlemler sona erer.

     Öğrenci ve personellerin tahakkuk işlemleri; yurt içi ve yurt dışı geçici yollukları ve avansları, bütçe hazırlıklarını ve Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu staj, kısmi zamanlı öğrencilerin maaşları ve sosyal güvenlik kurumu sigorta giriş ve çıkış işlemleri yapılmaktadır.

     Muhasebe Kayıt ve İşlemleri, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, emanet işlemlerinin yapılması, diğer mali işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması gibi muhasebe hizmetleri, muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Giderlerin ödenmesi aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol edilmiştir. Ödemeler nakit mevcuduna, ödemede öncelik durumuna ve muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmıştır.


Yetki, Görev ve Sorumluluk:

 • Başkanlığın ve bağlı birimlerin ihtiyacı olduğu mal ve malzemelerin alımı için gerekli evrakların hazırlanmasını ve ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sorumluluğundaki tüm satın alım işlerinin ödeme durumları, ödenekleri ve gerçekleşmesi gereken durumlarla ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Ödeneklerin kontrolünü yapmak, ödenek üstü harcama yapılmasını engellemek,
 • Ek ödenek ve ödenek aktarımı işlemlerini yapmak,
 • Özgelir bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Gelir arttırıcı ve gider azaltıcı önlemler almak,
 • Birim Stratejik Planı ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 • Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında, taşınırların, taşınır ambarlarının ve Taşınır Kayıt Yetkililerinin denetimini yaparak ilgili makamlara Harcama Birimi Yönetim Hesabını sunmak,
 • Her türlü ödemenin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlamak,
 • Tüm mal ve hizmet satın alımları, her yıl yayımlanan Mali Yıl Bütçe Kanun’una göre serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde, 4734 Sayılı Yasa’nın 22/d maddesi uyarınca, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin faturalarının tahakkuk belgelerinin hazırlanması işlemleri,
 • Tahakkuka bağlanan evrakların kayıtlarının yapılması, ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına evrakların teslim edilmesi ve ödemelerin takip edilmesi.